Miljöpolicy

Vi skall genom fortlöpande information, utbildning öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda. Detta med hänsyn till gällande och kommande lag- och marknadskrav. Vi skall således också skapa förutsättningar och möjligheter för alla i företaget att medverka till en bättre miljö i vårt samhälle.

Vi skall i vår verksamhet ha som målsättning att kunna minska påverkan på miljön genom att:

  •  I anbudskedet kritiskt granska förfrågningsunderlag med hänsyn till miljöfrågor. Där också om möjligt kunna föreslå andra tekniska lösningar och produkter som ur miljösynpunkt är bättre än föreskrivet utförande.
  • Planera det dagliga arbetet och ha målsättningen att försöka minimera energiåtgången, effektivt utnyttja maskiner och transporter. Detta genom aktsamhet om våra produkter och material försöka minska energiförbrukningen.
  • Källsortera på våra arbetsplatser samt att i största möjliga mån använda återvinningsbart material för att minska avfallsmängder.
  • De maskiner vi väljer att använda på våra arbetsplatser skall där så är möjligt väljas med hänsyn till energisnålhet samt ergonomisk påverkan.
  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet samt att utveckla alla anställdas kunskaper om bra miljöval.